Objekti

Nozīmīgākās būves

 • Pašteces kanalizācijas kolektora atjaunošana Muzeja ielā Daugavpilī - PSIA  “Daugavpils ūdens”- projekts "Pašteces kanalizācijas kolektora atjaunošana",  1997.g.
 • Daugavpils ūdens apgādes projekts no Līksnas pagasta līdz Daugavpils pilsētai - SIA “Laterna” - ūdensvads, 1998. – 2000.g.
 • Siltumtīkli 18. novembra ielā 105 - pašpārvaldes siltumtīklu uzņēmums "Siltumtīkli", 1999.g.
 • Attīrīšanas ietaises Daugavpilī - SIA “SKANSKA Konstrukcija” - inženiertīkli, zemes darbi, ceļi, labiekārtošana, 1999. - 2000.g.
 • Daugavpils ūdensgūtne “Ziemeļi-1” - SIA “YIT LATVIJA” - ūdensvads, 2000.g.
 • Atdzelžošanas stacija “Ziemeļi” Daugavpilī - SIA “RBSSKALS” - zemes darbi, 2000.g.
 • Vidējā un zemā spiediena sadales gāzes vada izbūve Preiļos - AS “Latvijas Gāze” - gāzes vada izbūve, 2000. – 2001.g.
 • AS BTA Daugavpilī rekonstrukcija - AS BTA - vispārējie celtniecības darbi, 2001.g.
 • Vidēja spiediena ielas gāzes vada izbūve Daugavpilī -  AS “Latvijas Gāze” - gāzes vada izbūve, 2004.g.
 • Vienības laukuma rekonstrukcija - Daugavpils pilsētas dome -  labiekārtošana, kanalizācija, 2004.g.
 • Ventspils ielas rekonstrukcija Daugavpilī - Daugavpils pilsētas dome - ielas rekonstrukcija, 2005.g.
 • Ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija Eglaines pagasta Eglaines ciemā - Eglaines pagasta padome - ūdensvads, kanalizācija, attīrīšanas iekārtas, 2005.g.
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā - Dvietes pagasta padome - ūdensvads, kanalizācija, attīrīšanas iekārtas, 2005. – 2006.g.
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sventes pagasta Sventes ciemā - Sventes pagasta padome - kanalizācija, ūdensvads, 2006.g.
 • AGUKS „Daugavpils” rekonstrukcija - AS “Latvijas Gāze” - projekta izstrāde, kanalizācija K1, K2, gāzesvads, ūdensvads, apkure, ceļi, laukumi, labiekārtošana, elektriskie tīkli, telefona pieslēgšana, ēkas celtniecība, 2006. – 2007.g.
 • Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Preiļos -  AS „BMGS” - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas 2006. – 2007.g.
 • Ģimenes māju apbūves rajona „Ruģeļi” ŪK tīklu izbūve - SIA „Daugavpils ūdens” - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas 2007. – 2008.g.
 • Rīgas ielas labiekārtošana Daugavpils pilsētas dome lietusūdeņu kanalizācija, zemes darbi, bruģa segums 2008. – 2009.g.
 • Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē - SIA „Jēkabpils PMK” - ārējie ŪK tīkli, 2009.g.
 • Daugavpils autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielu) lietus ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve - CBF SIA „BINDERS“  - lietus ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve, 2009. – 2011.g.
 • Daugavpils cietokšņa infrastruktūras - ielu kompleksā labiekārtojuma un inženiertīklu renovācija - CBF SIA „BINDERS“, ūdensvads, kanalizācija, 2010. – 2011.g.
 • Daugavpils pilsētas Tukuma ielas (posmā no 18.novembra līdz Užvaldes ielai) rekonstrukcija  ERAF projekta "Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija" ietvaros - SIA būvfirma „Ceļi un Tilti” - lietus kanalizācija, zemes darbi, seguma atjaunošana, labiekārtošana, 2010. – 2011.g.
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā - Preiļu novada dome - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas, attīrīšanas iekārtas, 2011.g.
 • Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Demenes pagasta Demenes ciemā - Demenes pagasta pārvalde - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas, attīrīšanas iekārtas, 2011.g.
 • Būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Preiļos - SIA „Preiļu saimnieks" -  ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas, seguma atjaunošana, 2012. – 2013.g.
 • Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas teritorijā ERAF projekta ietvaros -  CBF SIA „BINDERS“ - ūdensvads, lietus ūdens kanalizācija, 2012. – 2014.g.
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Stropi, Ruģeli, Gubiščes ezers (sistēmas 8, 9, 10) - SIA „RBSSKALS Būvvadība” - ūdensvads, kanalizācija, kanalizācijas sūkņu stacijas, seguma atjaunošana 2013. – 2014.g.
 • Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta "Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Cinīši"" ietvaros - SIA „Būvalts R” - zemes darbi, sadzīves, lietus un spiedvada kanalizācija, ūdensvads, segumu izbūve 2013. – 2015.g.
 • Ielu rekonstrukcijas būvdarbi projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” ietvaros (1.kārta) - SIA „Lagron” - ūdensvads, sadzīves un lietus kanalizācija, naftas un smilts atdalītāja montāža, 2014. – 2015.g.
 • „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunajā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))”  - SIA “Daugavpils ūdens” - ūdensvads, kanalizācija, labiekārtošana, seguma atjaunošana, 2015.g.